Algemene voorwaarden

Algemeen

Op al onze overeenkomsten en bestellingen zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Leef@home behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Bestellen

Nadat u een bestelling heeft gedaan via www.leefathome.nl of www.leefathome.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per e-mail. Daarin staat een overzicht van de door u bestelde artikelen, het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten.
De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging is verzonden naar het door u opgegeven (e-mail)adres.Leef@home behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Het totaalbedrag (inclusief de verzendkosten) dient binnen 7 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven onder vermelding van uw ordernummer. De artikelen blijven eigendom van Leef@home totdat het volledige bedrag is voldaan.

Voor artikelen die speciaal op maat worden gemaakt moet vooraf een aanbetaling worden gedaan. De hoogte van de aanbetaling is per product afwijkend maar wordt vooraf per e-mail bevestigd, Nadat de aanbetaling overgemaakt is op onze bankrekening komt de koopovereenkomst tot stand en is annulering niet meer mogelijk. Het restant dient voor levering worden overgemaakt op onze rekening tenzij anders overeengekomen.

Artikelen die worden afgehaald moeten contant worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.

Producten

De artikelen op onze website proberen wij zo compleet mogelijk te omschrijven met een zo duidelijk mogelijke foto. Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen) en gegevens betreffende gewichten, kleuren, afmetingen e.d. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Voor producten die gemaakt zijn van hout: hout is een natuurproduct en de omgevingsklimaat kan de werking hiervan sterk beïnvloeden.
Leef@home is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

Leveringstermijn en verzending

Binnen 2-5 werkdagen, na ontvangst van uw betaling, zullen wij uw bestelling via DHL of PostNL verzenden.

Indien een besteld artikel onverhoopt niet voorradig is, zullen wij zo spoedig mogelijk via e-mail contact met u opnemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel.

Voor artikelen die speciaal voor u op maat worden gemaakt wordt vooraf met u een levertermijn afgesproken. Indien de afgesproken levertermijn, om onvoorziene redenen, niet nagekomen kan worden zal met u, tijdig, contact worden opgenomen om een nieuwe levertermijn af te spreken.

De bestelde artikelen zullen met uiterste zorg en in goede staat worden aangeleverd bij DHL of PostNL. Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. Leef@home is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het vervoer door DHL of PostNL.

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de artikelprijs en worden berekend volgens de tarieven van zoals vermeld op de website.

Indien wij uw bestelling hebben aangeboden bij DHL of PostNL ontvangt u van ons een bericht per e-mail.

Het afhalen van (grote) artikelen is mogelijk, echter uitsluitend vooraf in overleg met Leef@home.

Retourzendingen

U hebt de mogelijkheid om de bestelde artikelen om welke reden dan ook binnen 14 werkdagen te retourneren, mits deze onbeschadigd, ongebruikt, compleet en in de originele verpakking verpakt zijn.
Deze periode begint op het moment dat uw bestelling is afgeleverd.

Een retourzending dient u vooraf aan ons kenbaar te maken door ons een e-mail te sturen met daarbij de vermelding van het ordernummer en het bankrekeningnummer waarop het bedrag teruggestort kan worden.

Een retourzending dient op eigen kosten en risico aan ons verstuurd te worden o.v.v. het ordernummer. U dient de zending zo te verpakken dat kans op beschadiging tijdens vervoer wordt vermeden.
Wij accepteren geen ongefrankeerde zendingen.

Speciaal voor u bestelde of gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Indien het retourgestuurde artikel voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, wordt het bedrag teruggestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Mocht het artikel beschadigd, incompleet of zonder originele verpakking door ons worden ontvangen dan behoud Leef@home zich het recht voor om een deel van het aankoopbedrag in mindering te brengen op het terug te storten bedrag. De verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Garantie en aansprakelijkheid

Leef@home staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Leef@home geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Leef@home of de fabrikant zijn verricht;
• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
Leef@home is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Leef@home. Leef@home is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Leef@home om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Leef@home behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Leef@home op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Leef@home kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
Leef@home is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Leef@home dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Leef@home sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Het is mogelijk dat Leef@home op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Leef@home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Leef@home is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.
Leef@home is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

Klachten

Heeft u klachten met betrekking tot de geleverde artikelen? Stuurt u dan binnen 48 uur een bericht per e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk met u contact opnemen om te komen tot een goede oplossing.

Overmacht

Leef@home is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
In geval van overmacht is Leef@home niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Leef@home tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Privacy

De door u verstrekte gegevens zullen wij alleen gebruiken voor onze eigen administratie en om u op de hoogte te houden van nieuwe artikelen en acties.
De gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.